Bloq Arxivləri

Uşaq ensiklopediyası (IV yazı)

mini_97685024fd8a3614ee6117c09c390878

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Hər bir respublikanın Əsas qanunu (Konstitusiyası) var. Konstitusiya dövlətin quruluşunu, onun qanunlarını, vətəndaşların hüquq və vəzifələrini və s.-ni müəyyənləşdirir. Konstitusiyada göstərilir ki, hər bir vətəndaşın işləmək, təhsil almaq, istirahət etmək və s. hüququ var.
“Konstitusiya” latın sözü olub, hərfi mənası “qurmaq, yaratmaq və əsasını qoymaq” deməkdir. Sovet hakimiyyətinin hökmran olduğu illərdə Azərbaycan SSR-də Konstitusiya dörd dəfə qəbul edilmişdir. Azərbaycan SSR-in 1921, 1925, 1937 və 1978-ci il Konstitusiyaları sovet dövründə qəbul olunmuşdur. Bu yazının davamını oxu